Duurzame ontwikkeling: een 360°-perspectief

Onder duurzame ontwikkeling, verstaan we "een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen".

Een duurzame samenleving is dan een standvastige en bloeiende samenleving, die een hoge levenskwaliteit biedt aan al haar inwoners, op een eerlijke en rechtvaardige manier. Een maatschappij waarin - zowel vandaag als in de toekomst - aan ieders behoeften wordt voldaan en tezelfdertijd rekening wordt gehouden met de eindigheid van ecosystemen en natuurlijke rijkdommen. Alle leven is hier immers afhankelijk van. Een maatschappij waarin burgers democratische controle uitoefenen over de keuze uit mogelijke ontwikkelingsmodellen.

Om deze uitdagingen aan te gaan in een steeds complexere wereld, is het essentiëel dat de actieve maatschappelijke spelers de capaciteit ontwikkelen om met deze complexiteit om te gaan. Een duurzaam ontwikkelingsmodel moet, in zijn keuzes en praktijken, een globaal, systemisch, « 360° » - perspectief aannemen, dat het mogelijk maakt om bestaande kennis en standpunten te verbinden, evenals initiatiefnemers en hun initiatieven. De uitdaging hierbij zijn tezelfdertijd en harmonieus vier verschillende dimensies met elkaar te verenigen (de '4 P's'): sociaal welzijn (People), milieu (Planet), economische welvaart (Prosperity) en organisatorisch welzijn (Participatory governance).

Een globaal, 360°-perspectief

De 4P'sMilieu (Planet )

Impact op het milieu en natuurlijke rijkdommen, het klimaat, rationeel gebruik van energie, respect voor de natuur, biodiversiteit, afval en vervuiling, doordacht gebruik van grond,… 

Mensen (People )

Sociale en ethische verantwoordelijkheid, toegankelijkheid voor zo veel mogelijk mensen, sociale rechtvaardigheid, gezonheid, levensinrichting, sociale relaties en samenhorigheid,…

Welvaart (Prosperity )

Globale kostenbenadering, economische leefbaarheid op lange termijn, resultaten op collectief niveau en niet enkel op individueel niveau, innovatieve financiering, uitwisseling en niet-monetaire hulpbronnen,… 

Participatie (Participatory governance)

Transparantie en pedagogie, in acht nemen van behoeften en verlangens van alle betrokken partijen en participatie in het besluitvomingsproces,…

De impact (van gedrag, van een project, een beslissing of een politiek ... ) volgens deze dimensies wordt beoordeeld in de ruimte (hier en elders, want elke bewoner van deze aarde heeft hetzelfde menselijk recht op de natuurlijke rijkdommen van de aarde) en in de tijd (de huidige generaties hebben het recht de natuurlijke rijkdommen van de aarde te gebruiken, maar de plicht om er op lange termijn voor te zorgen dat deze nog beschikbaar zijn voor de toekomstige generaties).  

Het is volgens de Stichting van cruciaal belang dat mogelijke duurzame alternatieven zowel qua inhoud als qua vorm aanvaardbaar, levensvatbaar en houdbaar zijn voor de bevolking. Indien dit niet het geval is, maken ze op lange termijn geen kans om toegepast te worden en zullen ze niet tot de verhoopte veranderingen leiden. Het gaat erom elke persoon de kans te geven om betrokken te raken en bij te kunnen dragen aan het definiëren en ontwikkelen van toekomstperspectieven.

Deze transversale benadering steunt op een reeks waarden, die u in ons charter kan terugvinden.