Galinios lauréate Seeding the Future 2023

Galinios

Een intelligente vogelverschrikker om landbouwers te helpen hun oogst te beschermen tegen vogelschade